• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Sagro, duurzaam verantwoordelijk

Aan openheid en transparantie, de kernwoorden van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), wordt in onze branche (sloop, GWW en milieu) tegenwoordig veel waarde gehecht. Ook Sagro erkent haar verantwoordelijkheid voor het naleven van de wet- en regelgeving, het nakomen van verplichtingen naar opdrachtgevers, het welzijn van haar medewerkers en de zorg voor het milieu.

Voor dit proces dat we de komende jaren stap voor stap gestalte wensen te geven, is de inzet en betrokkenheid van alle medewerkers onontbeerlijk. Tijdens de uitvoering van onze dagelijkse werkzaamheden en nog alle te nemen initiatieven zullen wij daarom rekening houden met de drie P's, namelijk People, Planet en Profit. Wij streven er naar deze maatregelen in onze werkzaamheden en in de contacten met onze opdrachtgevers en stakeholders tot uiting te brengen door ons "doen en laten", zonder een papieren tijger te creëren. 

People

Door Sagro is een bedrijfscode opgesteld. In deze bedrijfscode is het belang van integer handelen door directie en medewerkers beschreven. Iedereen wordt zich hiermee bewust van zijn of haar verantwoordelijkheden en morele verplichtingen, zowel intern als extern. Iedere nieuwe medewerker krijgt voor indiensttreding uitleg over de bedrijfscode en ondertekent deze voor akkoord. Binnen Sagro is een vertrouwenspersoon aangesteld die misstanden of vragen met betrekking tot de bedrijfscode vertrouwelijk behandeld.

Veilig werken heeft bij Sagro de hoogste prioriteit. Vanzelfsprekend beschikken alle werkmaatschappijen over een VCA**2008/05 certificaat. Dit vertaalt zich in de praktijk in het opstellen van veiligheids- en gezondheidsplannen waarin naast de algemene bedrijfsrisico's ook de projektspecifieke risico's worden omschreven met de daaraan verbonden maatregelen. Alle benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) worden aan de medewerkers ter beschikking gesteld en het in te zetten materieel en materiaal is gekeurd. Het geven van voorlichting aan belanghebbenden, het houden van kick-off en toolboxmeetings aan eigen en ingehuurd personeel en het –laten– uitvoeren van werkplekinspecties is binnen Sagro een verplichting.

Alle bedrijfsongevallen worden geregistreerd en geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse wordt door middel van voorlichting en/ of het aanpassen van procedures de werkmethode verder verbeterd. De ongeval cijfers liggen onder het gemiddelde van de branche waarin wij werkzaam zijn. Het streven blijft vanzelfsprekend om dit nog verder te verlagen.

Een van de middelen hiervoor is om goede en op de taak toegesneden opleidingen aan te bieden aan de medewerkers. Zo beschikken alle medewerkers minimaal over het diploma Basis-veiligheid en heeft een belangrijk deel het BHV-diploma. Medewerkers met specifieke taken beschikken over certificaten/ diploma's zoals: asbestherkenning, deskundig toezichthouder asbest (DTA), asbestdeskundige, uitvoering bodem-/ grondwatersanering (DLP), voorman sloop etc.

Het volgen van opleidingen wordt door Sagro gestimuleerd en wordt met de medewerkers tijdens het functioneringsgesprek besproken.

Planet

Milieuvriendelijk slopen behoort bij Sagro al lange tijd tot de gewoonste zaak van de wereld. Het grootste deel van de materialen dat vrijkomt tijdens sloop- of opbreekwerkzaamheden wordt hergebruikt. Staal wordt afgegeven aan erkende schrootbedrijven, puin wordt door onze eigen brekerinstallaties verwerkt tot granulaat en hergebruikt in de wegenbouw of betonprodukten, hout wordt gesorteerd en binnen onze eigen bedrijf verwerkt tot grondstof voor de spaanplaatindustrie of ingezet als brandstof voor energiecentrales.

Voor het uitvoeren van nieuwe werken zullen wij altijd zoveel mogelijk gebruik maken van de hiervoor genoemde restmaterialen.

Veel van de in te zetten vrachtwagens beschikken over Euro-V motoren en voldoen hiermee aan de recentste Europeese emissienormen. Vrijwel alle transportmiddelen zijn voorzien van roetfilters. Omdat het brandstofverbruik van de transportmiddelen en machines het leeuwendeel van de CO2 uitstoot voor haar rekening neemt zijn leveren acties hierin het meeste voordeel op. Chauffeurs krijgen een cursus "zuinig rijden" aangeboden en door verplaatsing van de transporttak samen met de invoering van een track en trace systeem is een efficiëntere inzet van het materieel bewerkstelligd.

Op alle kantoorlokaties wordt groene energie afgenomen van Greenchoice. Op de locatie in 's-Heerenhoek is een groot aantal zonnepanelen geplaatst. Voor het onderhoud van het materieel is onlangs een nieuwe garage gebouwd waarin de nieuwste energiebesparende maatregelen zijn getroffen. Op daken zullen in het komende jaar eveneens zonnepanelen worden geplaatst. Het stationair draaien van machines op de projekten wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit gebeurt enerzijds door aanpassing van de machines, anderzijds door voorlichting aan de medewerkers. Verder wordt er door de uitvoerende medewerkers tijdens een projekt zo efficiënt mogelijk gepland zodat extra kilometers worden voorkomen. Wekelijks wordt de inzet van materieel tussen de uitvoerders besproken.

Profit

Continuïteit van de bedrijfsvoering is voor de directie en de medewerkers van het grootste belang. Naast de investering in personeel en materieel zijn daar vooral tevreden klanten voor nodig. Sagro staat bekend als een flexibel bedrijf met hardwerkende medewerkers. Wij streven er naar om tegen een goede prijs goede kwaliteit te leveren en zullen onze opdrachtgevers altijd pragmatisch adviseren. Door onze kennis, ervaring en de diverse specialismen hebben wij zeker een meerwaarde bij uitvoering in projecteamverband en geïntegreerde contractsvormen.

Recent uitgevoerde klanttevredenheidsonderzoeken en een groot aantal vaste klanten bevestigen dit beeld.

Door de investering in kennis, automatisering, materieel en personeel verwachten wij onze positie de komende jaren verder te kunnen uitbouwen en als een solide, betrouwbare partner voor onze klanten te kunnen blijven opereren.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Informatie over de opzet en intenties van de CO2 prestatieladder zijn te vinden op de website van www.skao.nl.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".