• Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item
  • Nieuws item

Seaport nummer 1 - 2022: Sagro specialist infrastrucutrele werken. 

English version below.

Sagro, met hoofdkantoor in het Zeeuwse ’s-Heerenhoek, heeft een brede ervaring opgebouwd in uiteenlopende vormen van grond-, weg-, en waterbouw en is uitgegroeid tot een veelzijdig specialist. De activiteiten richten zich op infrastructurele werken in de breedste zin van het woord en omvatten met name bouw- en woonrijp maken, grondverzet, rioleringswerken, fundaties onder wegen, bestrating en groenvoorziening.

In gesprek met directeur Marcel de Jonge en projectleider Elwin van der Spek passeren tal van actuele infrastructurele projecten de revu. Zo voert Sagro werkzaamheden uit voor het nieuwbouwproject Tuinen van Genta in Breda, een nieuwe woonwijk in de gemeente Goes, een reconstructie van een dorpskern in de gemeente Tholen, Residence ’t Gasthuis in Goes, de herinrichting van een nieuw terrein voor de Aldi en Jumbo in Koudekerke. Te veel om op te noemen.

Ook in het recente verleden zijn door Sagro diverse mooie projecten opgeleverd, varierend van de Mall of the Netherlands in Leidschendam tot een nieuwe verbindingsweg in Nieuwdorp. Andere goede voorbeeldenzijn het bouwrijp maken van het voormalige terrein van verpleeghuis Ter Schorre in Terneuzen, een terreininrichting in Kamperland en de aanleg van een zware lastkade van Sagro in Vlissingen-Oost. Voor deze nieuwe kade van 175 meter zijn 1100 heipalen van 35 meter per stuk gebruikt. Het bedrijf beschikt er over een uitgebreide terminal. Het terrein bedraagt 95.000 vierkante meter, waarvan 20.000 vierkante meter overdekte opslagfaciliteit.

EMVI

"The Mall of the Netherlands is het grootste en meest innovatieve winkelcentrum van Nederland. Een bijzonder project waaraan jaren is gewerkt. Wij hebben na een openbare aanbesteding al het civiele werk mogen verrichten op basis van EMVI, waarbij gekeken wordt naar de beste prijs-kwaliteitverhouding. Het beste plan met de beste prijs is een manier om je te onderscheiden in de markt”, legt Marcel de Jonge uit.

Opdrachtgevers

Sagro heeft veel publieke opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies en landelijke overheden. "Daarnaast werken we ook voor projectontwikkelaars, bedrijven, particulieren én voor onszelf zoals bij de aanleg van de nieuwe zware lastkade in Vlissingen-Oost en de uitbreiding van ons terrein in Westdorpe”, vervolgt Marcel.

Grote verscheidenheid

"Wij zijn actief in een grote verscheidenheid van projecten in heel Zuidwest-Nederland. Dat maakt het werk zo interessant. Groot pluspunt is dat wij alles in eigen beheer kunnen uitvoeren. Daarbij maken we gebruik van ons eigen materieel, dat uiteenloopt van een minikraantje tot 80-tons grote kranen, (deels elektrische) machines en vrachtwagens”, vult Elwin aan.

Hergebruik

Wat afval is voor de één, is grondstof voor de ander. Sagro, dat synoniem staat voor duurzaamheid, heeft uiteraard een sterke focus op hergebruik en recycling van materialen en grondstoffen. Zo wordt bijvoorbeeld puin opnieuw gebruikt als fundering in de infra.

Uitbreiding terrein

Innovarec, dit bedrijf van Sagro staat voor Innovatieve recycling, beschikt over Zeeuws-Vlaamse vestigingen aan de Axelse Vlakte (Westdorpe) en in de Koegorspolder (Terneuzen). Het terrein in Westdorpe is uitgebreid met 2,6 hectare om in te spelen op de snelle ontwikkelingen in de circulaire wereld. Zo is er ruimte voor een nieuwe sorteerlijn en een speciaal bassin voor de opvang van regenwater.

Vacatures

Sagro komt graag in contact met starters of ervaren professionals om haar team te versterken zoals momenteel voor de vacature uitvoerder GWW. Hierbij wordt gezocht naar een echte vakman of -vrouw die de leiding over de GWW-projecten kan verzorgen.

 


 

Sagro, headquartered in 's-Heerenhoek in Zeeland, have built up extensive experience in a wide range of civil engineering and infrastructure projects over the years, and have established themselves as reputable, versatile specialists. Their activities focus on infrastructure in the broadest sense of the word. Projects include building and housing preparation, earthmoving, sewerage works, road foundations, paving and landscaping.

In conversation with director Marcel de Jonge and project manager Elwin van der Spek, numerous current infrastructure projects come up, such as the work Sagro is carrying out for the Tuinen van Genta new-build project in Breda, a new residential area in the municipality of Goes; the reconstruction of a village centre in the municipality of Tholen; Residence 't Gasthuis in Goes; the redevelopment of a new Aldi and Jumbo shopping centre in Koudekerke and too many more to mention here.

Sagro has also completed a number of attractive projects in the recent past, ranging from the Mall of the Netherlands in Leidschendam to a new connecting road in Nieuwdorp. Other good examples include preparation for construction of the former Ter Schorre nursing-home site in Terneuzen and the construction of a heavy-load quay for Sagro themselves in East Flushing: 1100 piles, each 35 metres long, were used for this new 175-metre quay. The company has an extensive, 95,000 mterminal there, including 20,000 m2 covered storage facilities.

EMVI

“The Mall of the Netherlands is the largest and most innovative shopping centre in the Netherlands; a special project that took years of work. After a public tender, we were allowed to carry out all the civil engineering work on the basis of EMVI, which looks for the best price-quality ratio. Having the best plan with the best price is a way to distinguish yourself in the market," explains Marcel de Jonge.

Clients

Sagro has many public clients, such as municipalities, provinces and national authorities. “In addition, we also work for project developers, businesses, private individuals and for ourselves, such as in the construction of the new heavy-duty quay in East Flushing and the expansion of our site in Westdorpe", Marcel continues.

Great diversity

“We are active in a wide variety of projects throughout the southwest of the Netherlands. That is what makes the work so interesting. A major plus point is that we can do everything ourselves. We use our own equipment, which ranges from a mini-crane to 80-tonne cranes, (partly electric) machines and lorries", Elwin adds.

Re-use

Waste is to one person what raw material is to another. Sagro, which is synonymous with sustainability, naturally has a strong focus on the re-use and recycling of materials and raw materials. Rubble, for example, is re-used as foundation material in infrastructure.

Site Expansion

Innovarec is a Sagro company which stands for Innovative Recycling. It has sites in the district of Zeeuws-Vlaanderen on the Axelse Vlakte (Westdorpe) and in the Koegorspolder (Terneuzen). The site in Westdorpe has been extended by 2.6 hectares to respond to the rapid developments in the world of recycling. There is now, for example, room for a new sorting belt and a special basin for rainwater collection.

Vacancies

Sagro is keen to meet newcomers or experienced professionals to strengthen their team. There is currently a vacancy for the position of Civil Engineering and Infrastructure (GWW) Superintendent. Sagro is looking for a true professional who can take on the management of GWW projects.

Sagro.nl gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren,
zodat we functionaliteit en effectiviteit kunnen aanpassen en advertenties kunnen tonen. Ook gebruiken we cookies
en scripts van Facebook, Twitter, LinkedIn en Google om social media integratie op onze websites mogelijk te maken.
Als u wilt u ons privacy beleid wilt nalezen klikt u op "Meer".